       
       

Үйлчилгээ

Оюунч намын байгуулалт
Орхан монгол хэлний засаг захиргааны хянан цоховорлоху систем
Орхан монгол хэлний албан бичиг материлын солилцооны тавцан
Орхан монгол хэлний сүлжээн даахь сурган хүмүүжлийн үүлэнчир тавцан
Дэлгэрэнгүй

Амжилт

Монгол хятад хос хэлний айлгүй имелийн систем
Ордсын монгол дундад сургуулийн монгол хэлнэий сүлжээ
Ордсын эрүүл хамгааллын сургуулийн сүлжээ
Дэлгэрэнгүй