Компанийн танилцуулга

2014 оны 4 сар

Өвөр монголын орхан шинжилгээ мэргэжлийн хязгаарт компани нь 2014 оны 4 сарт байгуулагджээ.

Дансалсан бал 500 түм

Үндэстэний соёлын дээд шинэ мэргэжлийг судлан бүтээж ард олондоо үйлчлэхээр үйлсээ болгосон ардаас эргэлэсэн аж ахуйлал болно.

Бидний үүргэ хариуцлага

Үндэстэний соёлын сураг зангичлолтын үйлсэд хүчээ өргөх.

Манай хүсэл хөөцөлдөл

Үндэстэний соёлын сураг зангичлолтын тэргүүний нарт тэмдгийг үүдэх.

Үнэмлэл

...
Сүлжээн даахь хөрвүүлэх систем
...
Сүлжээн даахь сурган хүмүүжил
...
Монгол хятад хос хэлний пайс илэрхийллийн орчуулан хянах систем
...
Орхан монгол хятад хос хэлний айлгүй имелийн систем
...
Орхан монгол хэлний сүлжээн даахь үүлэнчир өсөг бичиглэх арга
...
Орхан монгол хэлний агуулга хамааралтын систем

我们的团队

...
...
...
...
...
...

Манайхан

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...