Үйлчилгээ

Оюунч намын байгуулалт

Намын гишүүд ба кадэрчүүдийн хамааралт, монгол хятад хос хэлний намын гишүүдийн сурган хүмүүжил, намын гишүүдийн үйлчилгээ зэрэг олон талыг хамарсан чадамжтай бүхэл цогцд систем .

Орхан монгол хэлний засаг захиргааны хянан цоховорлоху систем

Засаг захиргааны албан системийн эл салаа , эл шатны гогцоон даахь “ гуйх ”, “ шалган хянах ” , “ зөвшөөрөх ”, “ үнэлэх ” зэрэг гардмыг ёсчилан биелүүлж чадах монгол хэлний систем .

Орхан монгол хэлний албан бичиг материлын солилцооны тавцан

Өөртөө засах орон ,аймаг хот , хошуу шианыг сүлбэсэн , бичиг материлын зөв оновчтойгоор өөртөө эргэлдхийг баталсан албан бичиг материлын солилцооны тавцан .

Орхан монгол хэлний сүлжээн даахь сурган хүмүүжлийн үүлэнчир тавцан

Тэргүүний сурган хүмүүжлийн онолоор суурь болгож , удхичлсэн сурган хүмүүжлийг монгол хэлний сүлжээн мэргэжилтэй уялдуулж судлан бүтээсэн монгол хэлний сүлжээн даахь сурган хүмүүжлийн тавцан .

Оюунч сургуулийн хүрээний хамааралтын тавцан

Өвөрмөц содон гэв загвартай , оновчтой тодорхой ажлын хуваарилалтай сургуулийн хүрээний оюунчилсэн хамааралтын тавцан .

Монгол хэлний агуулга хамааралтын систем

Зарахад дөхөм , хэрэглэхэд гилбэр , чадамж бүрэн , гэв намба гоёмсог , эл зүйлийн ажиллах систем , хайгуурт зохицолдсон , олон улсын баримжаа кодоор суурилсан цул монгол хэлний агуулга хамааралтын систем .

Монгол хятад хос хэлний айлгүй имелийн систем

Олон улсын баримжаа кодод суурилсан бичиглэх , найруулах чадамжтай , элдэв янзын сүлжээн аюулаас сэргийлж чадах айлөхүйн баталгатай , хэрэглэхэд авсаархан , чадамж бүрэн монгол хятад хос хэлний айлгүй имелийн систем .

Монгол хэлний сүлжээн даахь үүлэнчир өсөг бичиглэх арга

Угсарч ачаалах яршиггүй тавцан хайгуур сундалсан , оюунч холбон бодолттой , товч авсаархан үүлэнчир монгол өсөг бичиглэх арга .

Монгол хятад хос хэлний пайс илэрхийллийн орчуулга ба хянан xаргуулах систем

Монгол хятад хос хэлнэий пайс илэрхийллийг оночтэй орчуулах ба зөв оновчийг нь шалган хянах найдвартай систем.