Амжилт

Монгол хятад хос хэлний айлгүй имелийн систем
Ордсын монгол дундад сургуулийн монгол хэлнэий сүлжээ
Ордсын эрүүл хамгааллын сургуулийн сүлжээ
Хөххотийн засгийн ордны монгол хэлний сүлжээ
Ордсын монгол үндэстэний дундад сургуулийн хамааралтын систем
Ордсын монгол үндэстэний дундад сургуулийн хичээллэгийн үүлэнчир тавцан
Хөххотийн засаг захиргааны хуулийг хэрэгжүүлэн хянах сүлжээ
Хөххотийн хөндлөнөөс тасалах зөвлөлийн лавлах систем
Монгол өсөг бичгийн түргэн тоочлалтын үйлчилгээний тавцан
Сүлжээн даахь уншилт
Ордос хотын байцаах хороо
Xүлүн бойр хотын монгол заан сургах үүлэнчир тавцан
Монгол хэлний сүлжээн даахь үүлэнчир өсөг бичиглэх софт
Монгол хэлний нээлттэй агуулга хамааралтын системийн албан сайд
Сүлжээн даахь монгол хэлний нээлттэй агуулга хамааралтын систем
Монгол чөлөөт софтийн дугараг
Хөххотийн хөндлөнөөс тасалах зөвлөлийн албан сайд
Алшаын монгол хэлний эх баялгийн тавцан
Өвөр монголын өөртөө засах орны монгол сурган хүмүүжлийн эх баялгийн сүлжээ
Отгийн өмнөд хушууны оюунч намын байгуулалт